Terms and conditions*

*in Dutch


Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINDETREE B.V., statutair gevestigd te Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht, kantoorhoudende te Middelharnis, gedeponeerd ter griffier van de Recht­bank Rotterdam.

 

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "ge­bruiker" de besloten vennootschap met beperkte aanspra­kelijkheid Lindetree B.V., statutair gevestigd te Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht, kantoorhoudende te Middelharnis, terwijl wordt ver­staan onder "wederpartij" degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door gebruiker aan de wederpartij en op alle overeenkomsten terzake van uitvoe­ring van werk, leverin­gen van zaken en/of diensten of hoe dan ook ge­naamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen de ge­brui­ker en de wederpartij.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover zij uitdrukkelijk schrifte­lijk door de gebruiker zijn aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven even­tu­ele algemene voorwaar­den van de wederpartij. Ook indien in de voor­waarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strek­king als die der vorige zin is opgeno­men, hebben de alge­mene voor­waar­den van de gebruiker te allen tijde voorrang boven dergelij­ke even­tuele voorwaar­den van de wederpartij.
 5. Door het accepteren van de offerte, het doen van bestel­lingen en/of het geven van opdrach­ten, doet de wederpar­tij afstand van zijn algemene - of andere - voorwaarden en erkent deze algemene voor­waarden van de gebruiker te aan­vaar­den.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen van de gebruiker - in welke vorm ook gedaan - zijn prijscouranten, voorraad­lijsten e.d. zijn vrijblij­vend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van de gebruiker aan­vaardt, heeft de gebruiker het recht om binnen vijf werk­dagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
 3. De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op uit­voering van de over­eenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden.
 4. De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens.

 

Artikel 3. Aanvaarding

 1. Overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de weder­partij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij is aanvaard niet door de gebrui­ker is herroepen of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door de gebruiker is aanvaard.
 2. De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door de gebruiker blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeen­komst.
 3. Slechts de directie van gebruiker en de personen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker procuratie bezit­ten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeen­komsten te sluiten.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen:

            I.          exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen de BTW;

            II.        levering af-vestiging van de gebruiker;

            III.       exclusief verpakkingsmateriaal.

 1. De gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien en voorzover na totstandkoming van de overeen­komst één of meer omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de door de gebruiker berekende kostprijs zijn gewijzigd, zelfs indien die wijziging(en) voorzienbaar was (waren).

 

Artikel 5. Levering

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is over­eengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waar­bij aan de gebruiker alsnog een redelijke termijn voor nako­ming wordt gegund.
 2. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de over­eenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.
 3. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de gebruiker en op een normale levering van de beno­digde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de ge­bruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoel­de werkomstandigheden of door te late levering van be­doelde zaken door derden, dan wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd.
 4. De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de over­eenkomst voor de eerste keer aan de wederpartij worden aangeboden.
 5. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, dan houdt de gebruiker deze zaken ter beschikking van de gebruiker en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpar­tij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van grove schuld van de gebruiker.
 7. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpar­tij niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van de gebruiker ter uitvoering van de overeen­komst.

 

Artikel 6. Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uiter­ma­te bezwaarlijk wordt, heeft de gebruiker het recht te vorde­ren dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeen­komst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. Onder over­macht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de gebruiker te wijten om­standigheid of gebeur­tenis, waar­door de nakoming van een ver­plich­ting van de gebrui­ker geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nako­ming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezet­ting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmerin­gen, over­heidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveran­ciers alsmede het geval dat de gebruiker door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de over­eenkomst na te komen.
 4. De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of op­schorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadever­goe­ding ontlenen.
 5. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

 

Artikel 7. Garanties en aansprakelijkheid

 1. De gebruiker aanvaardt voor de uitvoering van zijn ver­bintenis geen verdere aan­sprakelijkhe­den en geeft geen verdere garanties dan voorzover deze bij het aangaan der over­eenkomst schrif­telijk door de gebruiker zijn toege­zegd.
 2. De gebruiker is, behoudens opzet of grove schuld en het hierbo­ven gestelde, jegens de wederpartij en/of derden niet aanspra­kelijk voor enige directe of indirecte schade tenge­volge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbin­tenis verband houdende.
 3. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebruiker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
 4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de gebruiker, diens perso­neel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voorzover dit fac­tuurbedrag reeds door de wederpartij aan de gebruiker is betaald.
 5. Indien de gebruiker, diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aange­spro­ken, zal de wederpartij de gebruiker respectie­velijk diens personeel en door hem gebruikte derden volle­dig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

 

Artikel 8. Reclames

 1. De controle op de samenstelling, hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht, de emballage en/of andere overeengekomen eigenschappen van het geleverde berust bij de weder­partij. Indien niet ter­stond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gege­vens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 2. Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de zaken, door de weder­partij bij de gebruiker schriftelijk zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
 3. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet-be­twiste gedeel­te van de vordering op te schor­ten.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplich­tingen jegens de gebruiker heeft voldaan terzake van door de gebruiker aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsme­de ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de gelever­de zaken eigendom van de ge­brui­ker.
 2. Niettemin draagt de wederpartij vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadi­ging dier zaken, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze zaken veroor­zaakt.
 3. Zonder medeweten van de gebruiker is de wederpartij, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfs­voering, vóór de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpan­den of de eigen­dom daarvan over te dragen en blijft de gebruiker eigenaar daarvan voorzover zij niet zijn verwerkt. Bij overtre­ding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
 4. Onver­minderd de overige hem toekomende rechten wordt de gebrui­ker onherroepe­lijk door de weder­partij gemachtigd om, indien deze zijn jegens de gebruiker aangegane beta­lingsverplich­tingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige inge­brekestelling of rech­terlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaak zijn gemon­teerd, te demon­teren en terug te nemen.
 5. Bij terugname van zaken door de gebruiker zal deze de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde, die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

 

Artikel 10. Betaling

 1. De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitge­voerde werk zal dienen te geschie­den binnen de overeenge­komen termijn, doch uiterlijk binnen dertig dagen na fac­tuurdatum zonder compensatie.
 2. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de gebruiker aangeven wijze zijn verricht.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Ingeval van niet-stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of ge­deelte daarvan, waarmede de betalingster­mijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samenge­stelde rente te betalen van 1¼% per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 decem­ber van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedra­gend worden.

 

Artikel 11. Zekerheidsstelling

 1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd contante beta­ling bij afleve­ring van zaken en/of bij uitvoering van werk te verlangen.
 2. Indien de gebruiker zulks verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de koopprijs en/of de overeengeko­men prijs voor de uitvoering van werk geheel of gedeelte­lijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van de gebruiker voldoende zekerheid te ver­strek­ken.
 3. De gebruiker is gerechtigd om aan de wederpartij boven de afgesproken prijs een kredietbeperkingstoeslag in reke­ning te brengen van maximaal drie procent van het fac­tuurbedrag, welke toeslag door de wederpartij slechts in mindering op het factuurbedrag mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen dertig dagen na fac­tuurda­tum wordt betaald.
 4. Indien de gebruiker vóór of tijdens het uitvoeren van een over­een­komst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kre­dietwaar­digheid van de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht zijn ver­plich­tingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)­prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoe­gen van de gebruiker door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koop­prijs.

 

Artikel 12. Te late betaling

 1. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de gebruiker gerechtigd van de wederpar­tij alle kosten te vorderen, die door niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn veroor­zaakt, daaronder begrepen zowel de gerech­telijke als de buitengerechte­lijke incassokosten.
 2. De gebruiker is verplicht de wederpartij schriftelijk tot beta­ling aan te manen. Hierbij zal een betalingstermijn van veertien dagen in acht worden genomen.
 3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is die wederpartij na het verstrijken van de termijn van veertien dagen verplicht een vergoeding betalen voor de redelijke incassokosten, dit met inachtneming van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 geldt. In de schriftelijke aanmaning die aan de wederpartij wordt verzonden wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bij gebreke van betaling verschuldigd zal zijn.
 4. Indien de wederpartij die in verzuim verkeert een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of geen natuurlijk persoon is, dan is deze wederpartij verplicht direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding betalen voor de buitengerechtelijke incassokosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,00.
 5. De gebruiker is niet gehouden aan te to­nen, dat hij in de uitga­ve van buitenge­rechtelijke incassokosten is verval­len.
 6. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aan­vraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buiten­gerechtelij­ke kosten, tevens de kosten van de faillisse­mentsaanvrage ver­schuldigd.
 7. Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

 

Artikel 13. Onvoldoende nakoming door de wederpartij

Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoor­lijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voort­vloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van beta­ling van de wederpar­tij of bij stilleg­ging of liquidatie van diens be­drijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de gebruiker zonder enige nadere ingebreke­stelling gerech­tigd zonder rech­terlijke tussenkomst, ter keuze van de gebruiker:

-           de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de gebrui­ker tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of

-           de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpar­tij op te schorten.

Alles onverminderd het recht van de gebruiker op ver­goeding door de wederpartij van schade, kosten en rente.

 

Artikel 14. Lindetree’s Interactieve Displays

 1. Door de gebruiker aan de wederpartij in gebruik gegeven Interactieve Displays blijven het eigendom van de gebruiker. De gebruiker is gerechtigd om het gebruik door de wederpartij van de Interactieve Displays zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 2. De wederpartij is gehouden om zorgvuldig en volgens de door de wederpartij verstrekte gebruiksinstructie met de Interactieve Displays om te gaan. Na het einde van het gebruik is de wederpartij verplicht de Interactieve Displays in de oorspronkelijke staat – behoudens slijtage door normaal gebruik – aan de gebruiker terug te geven. De wederpartij is jegens de gebruiker aansprakelijk voor schade aan de Interactieve Displays gedurende de periode dat de wederpartij hiervan het gebruik heeft.
 3. De Interactieve Displays mogen door de wederpartij niet worden gebruikt voor de verkoop van andere zaken dan die welke door de gebruiker worden geleverd.

 

Artikel 15. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de weder­partij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.